How2 use HTDj!

english
.::: … .: :___–____–_ __ __–_: :: :. ..-__ __

guia ràpida per utilitzar el HTDj!  >>>
.. .: :___–____–_ __ __–_: :: :. ..-__ __

.::: … .: :___–____–_ __ __–_: :: :. ..-__ __


0 >>>

1 >>>obre el HTDj!

2 >>>estructura

3 >>F’s>F1F2F3….

4 >>>sampling

5 >>>sampling2

6 >>>síntesi

7 >>>looper

8 >>>FX

9 >>>Env~

10 >>>record+streaming

.. .: :___–____–_ __ __–_: :: :. ..-__ __

.::: … .: :___–____–_ __ __–_: :: :. ..-__ __.::: … .: :___–____–_ __ __–_: :: :. ..-__ __


0 >>>

[[[[   assegura’t que t has llegit bé tots els passos a la secció INSTALL HTDj! :P   ]]]]

.::: … .: :___–____–_ __ __–_: :: :. ..-__ __

.::: … .: :___–____–_ __ __–_: :: :. ..-__ __

.::: … .: :___–____–_ __ __–_: :: :. ..-__ __


1 >>>
obre el HTDj!

Obre el HTDj!, per un dels seguents procediments >>>
X >> picant la ikona (prèviament configurada per a la vostra màquina)
HTDj!

Y
>> accedint al directori ‘ptx’ i seleccionant HTDj!_vX_unauthorized >> botó dret >> obrir amb pd-extended


Z
>> obrint pd desde consola: escriu >>

pd

després obre arxiu >> ctrl+O >> a la ubicació de l’arxiu principal HTDj! >>

/home/you/Desktop/HTDj!/ptx/HTDj!_vX_unauthorized.pd

.::: … .: :___–____–_ __ __–_: :: :. ..-__ __.:::

… .: :___–____–_ __ __–_: :: :. ..-__ __

.::: … .: :___–____–_ __ __–_: :: :. ..-__ __


2 >>>
estructura

Abans de carregar cap sample cal saber:

sintesi///samplers//sequenciadors

sintesi///samplers//sequenciadors

HTDj! és una aplicació amb 2 sequenciadors >>

Sequenciador fibonacci [f] a la part superior en verd fosc. 1234567890

Sequenciador hypertextual//linial [h] a la part inferior en verd clar. CVBNM,

Tenen diferents rangs de sequenciador per a poder entrecreuar estructures rítimiques no circulars, compassos diferents del 4/4, ecc..

… .: :___–____–_ __ __–_: :: :. ..-__ __

… .: :___–____–_ __ __–_: :: :. ..-__ __

.::: … .: :___–____–_ __ __–_: :: :. ..-__ __


3 >>>
F’s >> F1 F2 F3……………

HTDj! és una aplicació amb 9 instruments. Cada un d’ells s’activa/desactiva amb les tecles de funció F (F1,F2,F3,…) per a cada un dels instruments.
El canal F11 és el relatiu a Efectes >> FX
La tecla F12 farà un START // STOP de tot el sistema.

.. .: :___–____–_ __ __–_: :: :. ..-__ __

… .: :___–____–_ __ __–_: :: :. ..-__ __

.::: … .: :___–____–_ __ __–_: :: :. ..-__ __


4 >>>
sampling

Seleccionem un arxiu per a cada instrument de sampling ( F2 F3 F4 i F6 )
Per a fer-ho picarem al cercle negre que cada instrument té al seu contenidor per a què surti un popup amb més informació >>

ens apareixerà en aquest cas un popup amb una playlist :

li pugem el volum, l’activem amb la seva tecla F pertinent i l’haurem de sentir, si bé hi ha particularitats per a cada instrument de sampleig >>

caixa de ritmes /// rythmbox

caixa de ritmes /// rythmbox

els anteriors intruments F2 / F3 / F4 / F5 depenen del seqüenciador H/L >> veure detalls aquí >>

.. .: :___–____–_ __ __–_: :: :. ..-__ __

… .: :___–____–_ __ __–_: :: :. ..-__ __

.::: … .: :___–____–_ __ __–_: :: :. ..-__ __


5 >>>
sampling 2

F6 serà l’instrument en què podrem crear linies llargues en el temps (siguin drones, linies de baix, melodies, atmosferes, o qualsevol arxiu llarg).

Aquest instrument dependrà del sequenciador fibonacci (seq F).

.. .: :___–____–_ __ __–_: :: :. ..-__ __

… .: :___–____–_ __ __–_: :: :. ..-__ __

.::: … .: :___–____–_ __ __–_: :: :. ..-__ __


6 >>>
síntesi

Tindrem altres instruments quen no són basats en arxius sino que són de sintesi, entre els quals hi ha:

>>F1 >> glitxi >> instrument basat en un generador de txarles d’un patx de Max d’ autechre. La reprogramació i adaptació d’emmanuelle mazza ha derivat en aquest instrument.

>>F7 >> dibuixaelbass >> instrument-bassliner basat en la lectura d’una gràfica que podem modificar a temps real que traduieix el gràfic a frequències. Té diferents afinacions, acabats de la envolvent i diferents veus d’harmònics.

>>F8 >> granuja >> instrument de síntesi granular què es basa en la captura de qualsevol dels altres grups d’instruments del HTDj! per a fer una resíntesi amb aquesta tècnica sintètica inspirada en la física quàntica.

.. .: :___–____–_ __ __–_: :: :. ..-__ __

… .: :___–____–_ __ __–_: :: :. ..-__ __

.::: … .: :___–____–_ __ __–_: :: :. ..-__ __


7 >>>
looper

F9 Looper

.. .: :___–____–_ __ __–_: :: :. ..-__ __

… .: :___–____–_ __ __–_: :: :. ..-__ __

.::: … .: :___–____–_ __ __–_: :: :. ..-__ __


8 >>>
FX

Tots els instruments els podrem processar amb un rack d’efectes FX que de manera senzilla ens crea un altre bus d’audio, que controlarem amb la tecla F11 per a activar /desactivar els efectes.
Tindrem 3 matrius que controlaran els efectes de bandpass, reverb i delays. La posició ala matriu ens determinarà 2 valors sincrònics de volum i altres paràmetres propispera cada efecte.

.. .: :___–____–_ __ __–_: :: :. ..-__ __

… .: :___–____–_ __ __–_: :: :. ..-__ __

.::: … .: :___–____–_ __ __–_: :: :. ..-__ __


9 >>>
Env~

.. .: :___–____–_ __ __–_: :: :. ..-__ __

… .: :___–____–_ __ __–_: :: :. ..-__ __

.::: … .: :___–____–_ __ __–_: :: :. ..-__ __


10 >>>
record+streaming

… .: :___–____–_ __ __–_: :: :. ..-__ __

… .: :___–____–_ __ __–_: :: :. ..-__ __

… .: :___–____–_ __ __–_: :: :. ..-__ __

.::: … .: :___–____–_ __ __–_: :: :. ..-__ __

.::: … .: :___–____–_ __ __–_: :: :. ..-__ __

Quick how2 use HTDj!  >>>

.::: … .: :___–____–_ __ __–_: :: :. ..-__ _

.::: … .: :___–____–_ __ __–_: :: :. ..-__ __


0 >>>

1 >>>open HTDj!

2 >>>structure

3 >>F’s>F1F2F3….

4 >>>sampling

5 >>>sampling2

6 >>>synthesis

7 >>>looper

8 >>>FX

9 >>>Env~

10 >>>record+streaming

.. .: :___–____–_ __ __–_: :: :. ..-__ _.::: … .: :___–____–_ __ __–_: :: :. ..-__ __


0 >>>

[[[[   be sure that you have read and follow all the steps in the section INSTALL HTDj! :P   ]]]]

.::: … .: :___–____–_ __ __–_: :: :. ..-__ __

.::: … .: :___–____–_ __ __–_: :: :. ..-__ __


1 >>>
open HTDj!

Open HTDj!, by one of these ways >>>
X >> clicking the ikon (previously configured for your machine -read section
INSTALL HTDj! )HTDj!

Y
>> browsing at ‘ptx’ directory and selecting HTDj!_vX_unauthorized >> right button >> open with pd-extended

Z >> opening pd from shell: write >>

pd

after open file  >> ctrl+O >> in HTDj! content look for in the ptx directory >>

/home/you/Desktop/HTDj!/ptx/HTDj!_vX_unauthorized.pd

.::: … .: :___–____–_ __ __–_: :: :. ..-__ __.:::

… .: :___–____–_ __ __–_: :: :. ..-__ __

.::: … .: :___–____–_ __ __–_: :: :. ..-__ __


2 >>>
structure

Before load any audio sample you have to know:

ang_structseqq

sintesi///samplers//sequenciadors

HTDj! is an application with 2 sequencers >>

Sequencer fibonacci [f] on the top in dark green. 1234567890

Sequencer hypertextual//linial [h] at the bottom in olive green. CVBNM,

Those have different ranges to make a crossing rythmic structures not cycled, patterns different from 4/4, ecc..

… .: :___–____–_ __ __–_: :: :. ..-__ __

… .: :___–____–_ __ __–_: :: :. ..-__ __

.::: … .: :___–____–_ __ __–_: :: :. ..-__ __

.::: … .: :___–____–_ __ __–_: :: :. ..-__ __


3 >>>
F’s >> F1 F2 F3……………

HTDj! is an aplication with 9 instruments. Each one is activated/desactivated with Functionkeys (F1,F2,F3,…) for each one of the instruments.
Channel F11 is related to effects >> FX
F12 key makes the START // STOP of the whole HTDj! system.

.. .: :___–____–_ __ __–_: :: :. ..-__ __

… .: :___–____–_ __ __–_: :: :. ..-__ __

.::: … .: :___–____–_ __ __–_: :: :. ..-__ __


4 >>>
sampling

Select an audio sample file for each one sampling instruments ( F2 F3 F4 i F6 )
To make it click on the black circle, that every instrument have in the container shape >>

it will appear a popup with more info/parameters of the instrument, in this case a playlist :

pump up the volume, activate with its own F key and is ready to listen, but it has some particular issues depending on the instrument >>
ang_sampf2f3f4f5

caixa de ritmes /// rythmbox


previous intruments F2 / F3 / F4 / F5 are depending on the sequencer H/L >> see details here >>
ang_seqqh1.. .: :___–____–_ __ __–_: :: :. ..-__ __

… .: :___–____–_ __ __–_: :: :. ..-__ __

.::: … .: :___–____–_ __ __–_: :: :. ..-__ __


5 >>>
sampling 2

F6 is the instrument wich allows to introduce a long sequences in time (like drones, basslines, melodies, atmospheres, or another long file). Notice that this doesnt mean that short samples are not ok. :P
ang_sampf6

This instrument is depending on the fibonacci sequencer (seq F).
ang_seqqf


.. .: :___–____–_ __ __–_: :: :. ..-__ __

… .: :___–____–_ __ __–_: :: :. ..-__ __

.::: … .: :___–____–_ __ __–_: :: :. ..-__ __


6 >>>
synths

There are other instruments that are not based in sampling: are synths. These are:

>>F1 >> glitxi >> instrument based on an autotxarles generator from an autechre’s Max patch. Reprograming and adaptation by emmanuelle mazza has derived into this instrument. In fact is a glitchy-generative-synthetizer.

>>F7 >> dibuixaelbass >> instrument-bassliner based on the translation of a graph to frequencies, that we can change at real time. Also is available a pattern storage to save your favorite draws.
F7 has different tone-shifter, envelopes modification and different harmonic voices.

>>F8 >> granuja >> granular synthesis instrument, that is based into a resampling from each of the rest of the HTDj! instruments.

ang_sintesif178


.. .: :___–____–_ __ __–_: :: :. ..-__ __

… .: :___–____–_ __ __–_: :: :. ..-__ __

.::: … .: :___–____–_ __ __–_: :: :. ..-__ __


7 >>>
looper

F9 Looper
ang_loooper

.. .: :___–____–_ __ __–_: :: :. ..-__ __

… .: :___–____–_ __ __–_: :: :. ..-__ __

.::: … .: :___–____–_ __ __–_: :: :. ..-__ __


8 >>>
FX

All the instruments are potentionally processed by Fx in an easy way, that in fact is another audio bus that we can control with F11 to activate/disactivate Fx. There are 3 matrix (grid) that are controllling the bandpass, reverb and delays. Position in the matrix (grid) determinate 2 syncronic values (Volume and other parameters depending on the effect.)

ang_fx

.. .: :___–____–_ __ __–_: :: :. ..-__ __

… .: :___–____–_ __ __–_: :: :. ..-__ __

.::: … .: :___–____–_ __ __–_: :: :. ..-__ __


9 >>>
Env~
ang_env


.. .: :___–____–_ __ __–_: :: :. ..-__ __

… .: :___–____–_ __ __–_: :: :. ..-__ __

.::: … .: :___–____–_ __ __–_: :: :. ..-__ __


10 >>>
record+streaming

ang_recstrim


… .: :___–____–_ __ __–_: :: :. ..-__ __

… .: :___–____–_ __ __–_: :: :. ..-__ __

… .: :___–____–_ __ __–_: :: :. ..-__ __

… .: :___–____–_ __ __–_: :: :. ..-__ __

… .: :___–____–_ __ __–_: :: :. ..-__ __

… .: :___–____–_ __ __–_: :: :. ..-__ __
.::: … .: :___–____–_ __ __–_: :: :. ..-__ __cat

… .: :___–____–_ __ __–_: :: :. ..-__ _
_
.::: … .: :___–____–_ __ __–_: :: :. ..-__ _eng

Deixa un comentari

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s
A %d bloguers els agrada això: